Licytujsale.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego licytujsale.pl, zwanym dalej Serwisem, który przeznaczony jest dla Użytkowników szukających zleceń i ofert oraz oferujących je Zleceniodawców i ma na celu nawiązywania kontaktów pomiędzy nimi. Regulamin może podlegać zmianom. Warunki wprowadzania zmian do Regulaminu są omówione w dalszej treści.

2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

3. Kontrahenci przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

5.Właścicielem serwisu licytujsale.pl jest firma Webgallery z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 28/30 lok. 97.

 

§ 2 

Definicje

Usługa- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.

Kontrahent - Jedna ze stron zawierających transakcję, umowę handlową.

Użytkownik – Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu. Osoba fizyczna może zostać Użytkownikiem Serwisu, jeżeli jest pełnoletnia.

Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie.

Rejestracja – Procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje pełny dostęp do Serwisu.

Konto Użytkownika – Dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

Komentarz– Subiektywna opinia Użytkownika o Kontrahentach zarejestrowanych w Serwisie.

Propozycja Współpracy - jest to Zlecenie, które nie jest zgłoszeniem zapotrzebowania na realizację konkretnego zadania. Do Propozycji Współpracy zalicza się m.in. aukcje, w których nie można licytować konkretnej kwoty, a także te o charakterze pośrednictwa, zleceń sprzedaży czy oferujących jako formę rozliczenia udziały w zyskach.

Opis Zlecenia - zawiera opis oczekiwanej usługi i/lub wymagania odnośnie umiejętności i doświadczenia zleceniobiorcy. Może zawierać także dodatkowe informacje np. preferowana przez zleceniodawcę forma zapłaty.

Zleceniodawca - Użytkownik Serwisu, który zamieszcza w Serwisie Zlecenie.

Zlecenie - Rozumie się przez to zamieszczenie w Serwisie zapotrzebowania na wykonanie określonej usługi lub dzieła.

Zleceniobiorca - Użytkownik Serwisu, który umieszcza w Serwisie Oferty (odpowiedzi na Zlecenie).

Oferta - jest to zamieszczenie w serwisie informacji o możliwości wykonania określonej usługi lub dzieła.

Licytacja - Proces zmierzający do zawarcia umowy, której przedmiotem jest przedmiot Zlecenia, a który może przebiegać w trybie ofertowym, aukcji lub przetargu.

 

§ 3 

Zakres Regulaminu i Usług

1. Regulamin określa: Warunki korzystania z Serwisu, Reguły, którym podlegają poszczególne typy transakcji, jakie mogą być zawarte za pośrednictwem Serwisu, zasady ochrony danych osobowych

2. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Serwis. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

 

§ 4

Wprowadzanie zmian w Regulaminie


1. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Serwisu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Użytkownik Serwisu nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu. Logowanie do Serwisu i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

 

§5

Rejestracja

1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.

2. Rejestracja w celu korzystania z usług Serwisu jest możliwa jedynie po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego, które zostały oznaczone w sposób wskazujący na konieczność ich wypełnienia (po podaniu: pełnej nazwy/firmy, nazwy Użytkownika (login) - pod którą Użytkownik występuje w Serwisie,  adresu elektronicznego (e-mail), oraz hasła)

3. Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności, a w szczególności z Odkrywania danych kontrahentów, musi się zarejestrować oraz zalogować do Serwisu.

4. W trakcie rejestracji Użytkownik określa swój identyfikator (login) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w serwisie.

5. Użytkownik oświadcza, że podane podczas rejestracji dane osobowe są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

6. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane w serwisie były stale aktualne oraz prawdziwe. Aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu w serwisie.

7. W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.

8. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 - ze zmianami). 

9. Informacje podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji służą do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami Serwisu oraz do zapewnienia, by oferowane przez Serwis usługi odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom Użytkowników.

10. W celu umożliwienia wykonania Zlecenia, dane Użytkowników przystępujących do udziału w Licytacjach za pomocą Serwisu obejmujące pełna nazwa lub firma, adres e-mail, oraz dane adresowe, mogą być przekazane obu stronom po wyłonieniu przez Zleceniodawcę zwycięzcy aukcji. 

11. Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do swoich danych osobowych oraz ich zmianę, za pośrednictwem stron internetowych Serwisu. Użytkownik może ponadto zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Żądanie usunięcia co najmniej jednej z informacji stanowiących dane osobowe, niezbędnych do założenia konta (pełna nazwa, adres elektroniczny (e-mail), nazwa Użytkownika (login) - pod którą Użytkownik występuje w Serwisie, lub hasło) jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług Serwisu i powoduje usunięcie konta Użytkownika.

12. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników a także udostępniania konta innym osobom. Pojedynczy Użytkownik może mieć tylko jedno konto w Serwisie. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody administratora serwisu i na warunkach przez niego podanych, Użytkownik może zarejestrować kolejne konto. 

13. Zabrania się korzystania z kont w sposób godzący w dobre obyczaje. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika posiadającego kilka kont jednego z nich do wpływania w jakikolwiek sposób na przebieg Licytacji, w tym poprzez wpływanie na cenę, czy termin wykonania Zlecenia.

14. Zabrania się wykorzystywania do celów opisanych w poprzednim punkcje kont innych Użytkowników.

15. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

16. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny. 

 

§6

Licytacja


1. Przedmiotem Licytacji może być każda Usługa Informatyczna, jeżeli nie narusza w żaden sposób prawa (w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej ani praw chronionych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) ani powszechnie przyjmowanych zasad postępowania i dobrych obyczajów. 

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Użytkownik posiada wymagane kwalifikacje, uprawnienia ani czy jest uprawniony do wykorzystywania lub rozporządzania prawami, w tym prawami na dobrach niematerialnych (prawa autorskie i prawa własności przemysłowej).

3. Treść Zlecenia i odpowiedzi na Zlecenie (Oferty) jest opracowywana i umieszczana na serwerze przez Użytkownika Serwisu. Serwis nie odpowiada za treść Zleceń ani odpowiedzi na nie.

4. Serwis zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia bez podania przyczyny. Zlecenia oraz odpowiedzi na Zlecenie (Ofert), jeżeli są one sprzeczne z niniejszym regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Serwis nie jest stroną w stosunkach między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. Dla celów komunikowania się Użytkowników Serwisu i prowadzenia Licytacji, Serwis udostępnia jedynie swoje środki techniczne.

6. Serwis poza wyjątkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa oraz z niniejszego regulaminu - nie ingeruje w przebieg Licytacji. W szczególności nie ma wpływu na to, kto zostanie zwycięzcą Licytacji ani czy Licytacja zakończy się wyborem zwycięzcy licytacji.

7. Serwis nie ma wpływu na sposób, formę ani treść zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu umów. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za ważność ani za skuteczność zawartych w formie Licytacji umów.

8. Licytacja zakończona wyborem Oferty lub Ofert jest równoznaczna z zawarciem umowy i od chwili jej zakończenia wiąże Użytkowników Serwisu.

9. Jeżeli dla ważności czynności prawnej ustawa przewiduje wymóg zachowania formy szczególnej (w tym i pisemnej), Licytację zakończoną wyborem Oferty lub Ofert w razie wątpliwości poczytuje się jako zawartą umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia umowy wymagającej tej szczególnej formy. W takim wypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za to, czy umowa wymagająca tej szczególnej formy dojdzie do skutku.

10. Dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej może dochodzić każda ze stron stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.

§7

Obowiązki Zleceniodawcy


1. Usługi, które mają być objęte Zleceniem, muszą być opisane w sposób możliwie najdokładniejszy. W szczególności Opis Zlecenia powinien umożliwiać weryfikację przez innych Użytkowników przedmiotu, czasu potrzebnego na wykonanie Zlecenia, oraz wszelkich innych parametrów mogących mieć znaczenie przy wyborze danego Zlecenia.

2. Zabronione jest umieszczanie w Opisie Zlecenia proponowanej kwoty/stawki za wykonanie zlecenia. Serwis zastrzega sobie możliwość pozostawienia niektórych aukcji mimo podanego w treści budżetu. Decyzja jest podejmowana przez administratora i jest nieodwołalna.

3. Zleceniodawca zobowiązany jest przypisać Zlecenie do najbardziej adekwatnej kategorii. Jeśli wystawiana aukcja jest Propozycją Współpracy należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu dodawania nowego Zlecenia. Administrator  zastrzega sobie prawo do ostatecznej klasyfikacji Zleceń i przydzielanie ich do kategorii, a także decydowania czy dane Zlecenie jest Ofertą Pracy lub Propozycją Współpracy.

4. Opis powinien dotyczyć wyłącznie usługi wystawionej w danej Licytacji. Opis ten w szczególności nie może służyć jako reklama, promocja serwisów lub firm, w zakresie nie będącym przedmiotem Licytacji.

5. Zleceniodawca - osoba wystawiająca zapotrzebowanie na usługę odpowiada w stosunku do licytantów za wszelkie błędy lub nieścisłości opisu. Opis Zlecenia lub oferty oraz inne informacje dotyczące aukcji powinny być rzetelne i prawdziwe, nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników. 

6. Zleceniodawca wystawiając zapotrzebowanie na usługę do Licytacji odpowiada tym samym za jej przyszłe legalne wykorzystanie. 

7. Serwis nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania wykonanego Zlecenia.

8. Zleceniodawca może określić dodatkowe warunki prowadzonej Licytacji; w takiej sytuacji powinien wyraźnie zaznaczyć to w opisie usługi. Dodatkowe, szczegółowe warunki, nie mogą być sprzeczne z niniejszym regulaminem, dobrymi obyczajami ani naruszać obowiązującego w Polsce prawa.

9. Niedozwolone jest umieszczanie w tytule lub Opisie Zlecenia jakichkolwiek propozycji wykonania usługi poza Serwisem. 

10. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników HTML lub jakichkolwiek języków programowania w sposób mogący zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest: - wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych Licytacji, lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą, wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu, - zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert, - "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników Serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.

11. Zleceniodawca zobowiązany jest rozstrzygnąć Licytację. Serwis umożliwia wybór jednego lub kilku zwycięzców, lub nie wybranie żadnego z nich.

 

§8

Obowiązki Zleceniobiorcy


1. Zleceniobiorca biorąc udział w Licytacji zobowiązuje się do samodzielnego wykonania danej usługi, chyba że na jej wykonanie lub współwykonanie przez inne podmioty zgodził się Zleceniodawca lub przedmiot usługi nie wymaga indywidualnych predyspozycji Zleceniobiorcy, a nie sprzeciwia się to przepisom prawa i naturze umowy.

2. Oferta wykonania danej usługi zgłoszona z danego konta Użytkownika jest wiążąca dla właściciela tego konta.

3. Kwota wpisana w pole "cena" jest wiążąca. Podany przez Zleceniobiorcę termin wykonania wpisany w pole "Termin wykonania" jest wiążący. Jeżeli oferta cenowa lub termin wykonania nie są ostateczne, Zleceniobiorca zobowiązany jest nie wypełniać danego pola, co oznacza wybranie wartości "do negocjacji" zamiast konkretnej kwoty lub terminu wykonania Zlecenia.

4. Opis wykonania Zlecenia nie może służyć do porozumiewania się z innymi licytującymi. W przypadku niezgodnego z regulaminem wykorzystywania tych pól, po nieskutecznym upomnieniu, konta, z których dokonano nadużycia będą blokowane.

5. Do obowiązków Licytanta należy troska o to, aby składane za pośrednictwem jego konta Oferty nie były lekkomyślne, czy też złożone omyłkowo - bez zapoznania się z aukcją i zrozumienia konsekwencji złożenia Oferty. Zleceniobiorca powinien być przygotowany na wykonanie usługi w momencie, gdy zostanie ogłoszony zwycięzcą aukcji (o tym fakcie zostanie poinformowany pocztą elektroniczną).

 

§9

Zgodność z prawem Usług, na które zapotrzebowanie zgłasza Zleceniodawca


1. Zleceniodawca potwierdza, iż otrzymaną usługę wykorzysta zgodnie z informacją zawartą w Opisie Zlecenia, z jakim zaznajomił się Zleceniobiorca. 

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że zgłoszone przez Zleceniodawcę zapotrzebowanie na usługę posłuży do celu przestępczego lub w każdym innym przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.

3. Serwis oferuje Użytkownikom możliwość zgłaszania podejrzanych Zleceń lub Ofert. Użytkownicy mogą w łatwy sposób, przy wykorzystaniu usługi dostępnej na stronie Serwisu, informować Serwis o wszelkich Zleceniach lub Ofertach, które noszą znamiona naruszania regulaminu, łamania obowiązujących przepisów oraz o Użytkownikach naruszających dobre obyczaje albo inne zasady Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą także zgłaszać nadużycia klikając na ikonkę obok naruszającego regulamin Zlecenia lub Oferty.

4. W razie uzyskania uzasadnionego zgłoszenia o łamaniu regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, a także uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich Serwis może zablokować Zlecenie, Ofertę lub konto Użytkownika, a także je usunąć.

5. W wypadku opisanym w punktach powyższych Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania lub usunięcia kont Użytkowników lub ich Zleceń/Ofert.

 

§10

Komentarze

1. Licytujsale.pl udostępnia Użytkownikom system komentarzy, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Użytkownikach zarejestrowanych w Serwisie.

2. Każdy komentarz powinien być wystawiony w kontekście transakcji, do której doszło (lub miało dojść) pomiędzy Kontrahentami.

3. Komentarz może być pozytywny, neutralny lub negatywny.

4. Komentarz dotyczy pojedynczego Kontrahenta i jest wystawiony przez Użytkownika Serwisu, który jest identyfikowany co najmniej adresem e-mail i pełną nazwą.

5. Użytkownik wystawiający komentarz ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i sformułowania w nim zawarte. Komentarze powinny być rzetelne i odpowiadać stanowi faktycznemu.

6. Komentarze są widoczne dla wszystkich użytkowników Serwisu.

7. Komentarze mogą zawierać wyłącznie treści dotyczące opinii na temat Kontrahenta, jego usługi lub produktu.

8. Komentarze nie mogą zawierać:

a.    treści wulgarnych, treści obscenicznych, treści pornograficznych, treści naruszających normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

b.    adresów stron internetowych,

c.    treści o charakterze promocyjnym i reklamowym,

d.    znaków powodujących problemy z wyświetlaniem komentarza na stronie internetowej.

9. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Kontrahentów poprzez dodawanie nieprawdziwych komentarzy lub podawanie w komentarzach nieprawdziwych ocen.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy wystawianych przez Użytkowników.

11. Administrator nie ingeruje w treść komentarzy. Administrator może usunąć lub edytować komentarz. Administrator może usunąć lub edytować komentarz w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:

a.    treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,

b.    komentarz narusza zasady określone w niniejszym regulaminie.

 

§11

Płatna Weryfikacja Usługobiorcy

1.Użytkownik biorący udział w tzw. licytacji ma możliwość płatnej weryfikacji. Oznacza to ,że będzie wiarogodnym wykonawcą zweryfikowanym i jego oferta znajdować się będzie na czele ogłoszeń. Weryfikacja jest płatna i wynosi 20 zł brutto. Z weryfikacji zwolnieni są użytkownicy serwisu saleilokale.pl, którzy mają opłacony abonament roczny.

 

                                                                                     

§12

Reklamacje i Odstąpienie od Umowy


1. Każdy klient ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Odstąpić od umowy można w ciągu 14 dni.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2012 r.

 

§13

Postanowienia końcowe


1. Do spraw, które nie są wprost opisane w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Dla wszelkich ewentualnych sporów wynikłych z działalności tego serwisu między właścicielem Serwisu a Użytkownikami lub osobami trzecimi, właściwe są polskie sądy powszechne.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2012 r.